• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Horia

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
62 10-11-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 189/03-11-2023 convocarea consiliului local in ședință extraordinară privind privind aprobarea utilizării excedentului din anul 2022 in anul 2023 - - -
61 10-11-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 189/03-11-2023 convocarea consiliului local in ședință extraordinară privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Tulcea., începând cu 1 ianuarie 2024 da -
60 10-11-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 189/03-11-2023 convocarea consiliului local in ședință extraordinară privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Tulcea, începând cu luna noiembrie 2023 da -
59 10-11-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 189/03-11-2023 convocarea consiliului local in ședință extraordinară privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Horia, județul Tulcea da - -
58 31-10-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 163/25-10-2023 convocarea consiliului local Horia in sedinta ordinara in 31.10.2023 privind mandatarea primarulu , ca reprezentant al AGA al Asociației pentru a vota in cadrul Adunării Generale a Asociației Intercomunitare Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea. - - -
57 31-10-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 163/25-10-2023 convocarea consiliului local Horia in sedinta ordinara in 31.10.2023 privind alegerea președintelui pentru conducerea lucrărilor Consiliului Local Horia in lunile noiembrie, decembrie 2023, ianuarie 2024 - - -
56 31-10-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 163/25-10-2023 convocarea consiliului local Horia in sedinta ordinara in 31.10.2023 privind indexarea și aprobarea impozitului pe mijloacele de transport marfă pentru anul 2024 - - -
55 22-09-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 125/18-11-2023 convocarea consiliului local in sedinta extraordinara privind privind susținerea financiară a Asociației Club sportiv „Viitorul” Horia - - -
54 22-09-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 125/18-11-2023 convocarea consiliului local in sedinta extraordinara privind modificarea organigramei și a statului de funcții si de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Tulcea - -
53 22-09-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 125/18-11-2023 convocarea consiliului local in sedinta extraordinara privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al comunei Horia în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Horia, respectiv din Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii în anul şcolar 2023 – 2024 - - -
52 22-09-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 125/18-11-2023 convocarea consiliului local in sedinta extraordinara privind aprobarea Planului de acțiune pe timpul iernii 2023-2024 - - -
51 31-08-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 119/25-08-2023 convocare consiliul local in sedinta ordinara privind neasumarea UAT Horia a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor aferente privind implementarea Programului in școli al României in perioada 2023-2029 - - -
50 31-08-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 119/25-08-2023 convocare consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea trecerii bunului imobil din domeniul public al statului aflat in administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie, sub nr. MF 27139 „Clădire laborator Horia UARZ” in domeniul public al UAT Horia, judetul Tulcea. - - -
49 31-08-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 119/25-08-2023 convocare consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și accese la proprietăți in sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny” - - -
48 31-08-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 119/25-08-2023 convocare consiliul local in sedinta ordinara privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și accese la proprietăți in sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny” da - -
47 31-08-2023 CHIRIAC NICOLETA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 119/25-08-2023 convocare consiliul local in sedinta ordinara privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august, septembrie, octombrie 2023 da - -
46 31-07-2023 NICOLAU CRISTINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 107/25-07-2023 convocarea consiliului local in sedinte ordinara in 31.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Horia da - -
45 20-06-2023 BUCELAN VALENTIN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 97/19-06-2023 convocarea de indată a Consiliului Local Horia in ședință extraordinară privind incheierea contractului de comodat intre COMUNA HORIA și S.C AQUASERV S.A pentru stabilire punct de lucru - - -
44 20-06-2023 BUCELAN VALENTIN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 97/19-06-2023 convocarea de indată a Consiliului Local Horia in ședință extraordinară privind acordarea unui mandat special domnului Taifas Marian, primarul comunei Horia, județul Tulcea in vederea exercitării dreptului de vot privind actualizarea tarifelor pentru colectarea, sortarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale. - - -
43 20-06-2023 BUCELAN VALENTIN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 97/19-06-2023 convocarea de indată a Consiliului Local Horia in ședință extraordinară privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2023 - - -
42 29-05-2023 NICOLAU CRISTINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 88/23-05-2023 convocarea Consiliului Local Horia in ședință ordinară privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație - - -
41 29-05-2023 NICOLAU CRISTINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 88/23-05-2023 convocarea Consiliului Local Horia in ședință ordinară privind aprobarea devizului general actualizat după licitație al obiectivului de investiții Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și accese la proprietăți in sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea - - -
40 29-05-2023 NICOLAU CRISTINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 88/23-05-2023 convocarea Consiliului Local Horia in ședință ordinară privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Horia nr. 8/24.02.2023 privind aprobarea vânzării terenului intravilan in urma licitației din 05.08.2011 - - -
39 29-05-2023 NICOLAU CRISTINA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 88/23-05-2023 convocarea Consiliului Local Horia in ședință ordinară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Horia, județul Tulcea - - -
38 28-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 76/21-04-2023 convocare ședință ordinară privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2023 - - -
37 28-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 76/21-04-2023 convocare ședință ordinară privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul comunei Horia, județul Tulcea - - -
36 28-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 76/21-04-2023 convocare ședință ordinară privind menținerea participării Comunei Horia in Grupul de Acțiune Locală Munții Măcinului –Dunărea Veche - - -
35 28-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 76/21-04-2023 convocare ședință ordinară privind acordarea drepturilor cu caracter reparatoriu personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia pentru perioada 1 noiembrie 2022 -30 aprilie 2023 și imputernicirea primarului să actualizeze salariile in funcție de salariul minim brut pe țară garantat in plată - - -
34 28-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 76/21-04-2023 convocare ședință ordinară privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă in satul Horia, comuna Horia, județul Tulcea, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny , precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și a documentației tehnico-economice a lucrărilor de investiții - - -
33 28-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 76/21-04-2023 convocare ședință ordinară privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Horia, județul Tulcea - - -
32 28-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 76/21-04-2023 convocare ședință ordinară privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Tulcea - -
31 06-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 69/04-04-2023 convocarea Consiliului Local Horia in ședință extraordinară privind aprobarea diminuarii suprafetei de pășune concesionata de Asociația Crescătorilor de Animale și Exploatarea Terenurilor Ortachioi comuna Horia cu 22,36 ha. - - -
30 06-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 69/04-04-2023 convocarea Consiliului Local Horia in ședință extraordinară privind aprobarea incetării contractului privind constituirea dreptului de superficie nr. 1694/08.08.2013 incheiat intre UAT comuna Horia și S.C. NOVAISTROS SRL - - -
29 06-04-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 69/04-04-2023 convocarea Consiliului Local Horia in ședință extraordinară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Horia, județul Tulcea pentru anul 2023 - - -
28 27-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 64/21-03-2023 convocarea consiliului local in sedinta ordinara privind actualizarea indicatorilor-tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă in satul Horia, comuna Horia, județul Tulcea aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - - -
27 27-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 64/21-03-2023 convocarea consiliului local in sedinta ordinara privind aprobarea preluării imobilelor din domeniul public al statului in domeniul public al comunei Horia - - -
26 27-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 64/21-03-2023 convocarea consiliului local in sedinta ordinara privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de apă al comunei Horia și a documentației aferente - - -
25 27-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 64/21-03-2023 convocarea consiliului local in sedinta ordinara privind privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Horia, comuna Horia, jud. Tulcea și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea” - - -
24 27-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 64/21-03-2023 convocarea consiliului local in sedinta ordinara privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al comunei Hirua, judetul Tulcea - - -
23 27-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 64/21-03-2023 convocarea consiliului local in sedinta ordinara privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2022 da - -
22 27-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 64/21-03-2023 convocarea consiliului local in sedinta ordinara privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Horia pe anul 2023 da - -
21 15-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 56/02-03-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință extraordinară privind aprobarea devizului general-actualizat pentru investiția „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, SAT HORIA, COMUNA HORIA, JUDEȚUL TULCEA” - - -
20 15-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 56/02-03-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință extraordinară privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Horia, județul Tulcea - -
19 15-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 56/02-03-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință extraordinară privind aprobarea functionării unității de invățământ “Școala Gimnazială Horia” din unitatea administrativ-teritorială Horia, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 - - -
18 06-03-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 56/02-03-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință extraordinară privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul Construire POD MOARĂ in localitatea Horia, judetul Tulcea - - -
17 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a unității de invățământ preuniversitare din comuna Horia - - -
16 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind alinierea prețului la apa potabilă la tarifele unice practicate de S.C. AQUASERV S.R.L. - - -
15 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind predarea către M.D.L.P.A. prin C.N.I. a amplasamentului și asigurarea condițiilor pentru executarea obiectivului Reabilitare si extindere dispensar uman - - -
14 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind scoaterea din uz și transportul microbuzului scolar la REMAT - - -
13 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind aprobare dezmembrare imobile - - -
12 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind aprobarea prelungirii contractului de comodat incheiat intre comuna Horia și C.M.I. Stomatologic - - -
11 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor/persoanelor aflate in stare de necesitate și acordarea unui ajutor de inmormântare - - -
10 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind aprobarea protocolului de colaborare intre comuna Horia și M.M.S.S. pentru dotarea serviciului public de asistenta sociala - - -
9 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind aprobarea finantării Asociației Club Sportiv Viitorul Horia - - -
8 24-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/17-02-2023 convocarea consiliului local Horia in ședință ordinară privind aprobarea vânzării terenului extravilan in urma licitației publice - - -
7 02-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 27/27-01-2023 convocarea Consiliului Local Horiain sedinta extraordinara privind utilizării excedentului bugetar din anul 2022 in anul 2023 - - -
6 02-02-2023 ȘARANDI LORAND, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 27/27-01-2023 convocarea Consiliului Local Horiain sedinta extraordinara privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al comunei Horia - - -
5 19-01-2023 BUCELAN VALENTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/13-01-2023 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara privind alegerea presedintelui de sedinta - - -
4 19-01-2023 BUCELAN VALENTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/13-01-2023 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara privind aprobarea regulamentului privind organizarea pășunatului - - -
3 19-01-2023 BUCELAN VALENTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/13-01-2023 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune - - -
2 19-01-2023 BUCELAN VALENTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/13-01-2023 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara privind alocarea planului privind lucrările de interes local - - -
1 19-01-2023 BUCELAN VALENTIN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 5/13-01-2023 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara privind aprobarea nivelului maxim de cotizație lunare pentru ACOR - - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină