Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
HOTARAREA NR. 24/31.05.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020


CAPITOLUL I

 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

      Art. 457 din Legea 227/2015

 

 1. I) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:      

 

 

Tipul Cladirii

Valoarea impozabila

 

Lei/mp

 

 

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative)

Nivel pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4.6%

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire

Nivel pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4.6%

 

2019

2020

2019

2020

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

 

 

1013

 

 

1059.60

 

 

608

 

 

635.97

B.Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

 

 

304

 

 

317.98

 

 

203

 

 

212.34

C.Cladire anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

 

 

203

 

 

212.34

 

 

177

 

 

185.14

 

 

D.Cladire anexa cu peretii

 exteriori din lemn, din piatra naturala din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

 

 

 

127

 

 

 

132.84

 

 

 

76

 

 

 

79.50

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la litera A - D

 

75% din suma care s-ar aplica cladirii

 

75% din suma care s-ar aplica cladirii

 

75% din suma care s-ar aplica cladirii

 

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F.in cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,demisol si /sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la litera A - D

 

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

                  Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative teritoriale, concesionate , inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

                Valoarea impozabila se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie corespunzator, conform tabelului urmator:

 

Zona din cadrul localitatii

Rangul

localitatii

 

IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

    

 

     Rangul IV este sat de resedinta de comuna ( Horia ).

      Rangul V este sat component al comunei ( Closca , Floresti ).

 Valoarea impozabila a cladirilor determinata in urma aplicarii prevederilor de mai sus se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

 1. Cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
 2. Cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
 3. Cu 10% petru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

 

 

 

 1. II) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 4 % asupra valorii care poate fi:
 2. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
 3. b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
 4. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

             

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform pct. I

 

III)      În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform pct. I cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform pct. II.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform pct. I.

Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform pct. I;
 2. b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor pct. II.

 

 

 1. IV) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 2%, asupra valorii impozabile a cladirii.

            Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa  pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1.3%, asupra valorii impozabile a cladirii.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

 1. V) Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladire la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

        Impozitul pe cladiri se plateste in doua rate egale:

 1. rata I pana la 31 martie inclusiv
 2. rata a II-a pana la 30 septembrie inclusive

Taxa pe cladiri se plateste lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

            Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an, pana la 31 martie, se acorda o bonificatie de 10%.

 

                                                CAPITOLUL II

IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Art. 463 din Legea 227/2015

                                           

Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania, datoreaza pentru acesta un impozit anual .

In cazul terenului detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

Impozitul/taxa  pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii.

          În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

Zona din cadrul localitatii

Nivelurile

Pe ranguri

 

Impozabile

De localitati lei/ha

 

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L.  19/2018

Impozitul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4.6%

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L.  19/2018

Impozitul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4.6%

Rangul

IV

IV

V

V

A

912

953,95

760

794,96

B

811

848,30

557

582,62

C

608

635,96

405

423,63

D

355

371,33

203

212,33

 

           

 

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in urmatorul tabel, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător.

 

                 

Zona

A

B

C

D

Categoria de Folosinta

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L.  19/2018

Impozitul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4.6%

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L.  19/2018

Impozitul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4.6%

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L.  19/2018

Impozitul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4.6%

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L.  19/2018

Impozitul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4.6%

Teren Arabil

28

29,28

21

21,96

19

19,87

15

15,69

Pasune

21

21,96

19

19,87

15

15,69

13

13,59

Faneata

21

21,96

19

19,87

15

15,69

13

13,59

Vie

46

48,11

35

36,61

28

29,28

19

19,87

Livada

53

55,43

46

48,11

35

36,61

28

29,28

Teren cu Ape

15

15,69

13

13,59

8

8,36

0

0

 

 

  

 

Suma stabilita se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:

 

Rangul Localitatii

Coeficientul De Corectie

IV

1,10

V

1,00

 

 

 

In cazul unui teren amplasat in extravilan impozitul/taxa pe teren se stabileste prin

inmultirea suprafetei  terenului, exprimata in hectare,  cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel.

 

 

Nr. Crt.

Categoria de Folosinta

A

 

 

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L. 19/2018 ZONA (LEI/HA)

Impozitul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4,6% ZONA (LEI/HA)

1

Teren cu constructii

31

31,42

2

Teren Arabil

50

52,30

3

Pasune

28

29,28

4

Faneata

28

29,28

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt 5.1

48

50,20

5.1

Vie pana la intrarea in rod

0

0

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

56

58,57

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1

16

16,73

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

0

8

Teren cu apa , altul decat cel cu amenajari piscicole

6

6,27

8.1

Teren cu amenajari piscicole

34

36,56

 

 Suma stabilita se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:

Zona din cadrul localitatii

Rangul

localitatii

 

IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

 

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, în condiții similare impozitului pe teren.

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior

Impozitul pe teren se plateste anul in doua rate egale astfel:

    I .Pana la 31 martie inclusiv.

 1. Pana la 30 septembrie inclusiv.

Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere,administrare ori folosință.

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

IMPOZITUL SI TAXA PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 468 din Legea 227/2015

 

Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania  datoreaza impozit pentru mijlocul de transport.

 

 Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la buget local unde persoana isi are domiciliul,

sediul sau punctul de lucru dupa caz.

 

Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de tranport si de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tipul mijlocului de transport

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L. 19/2018

Impozitul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4,6%

Nr.

Crt.

Lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta

Lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta

I

Vehicule inmatriculate 

1.      

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea

cilindrică de până la 1.600 cm³, inclusiv

8

8,36

2.      

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste

1.600 cm³

9

9,41

3.      

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601cm³ si 2000 cm³ inclusiv

18

18,82

4.      

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv

73

75,31

5.      

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv

146

152,71

6.      

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm³

294

307,52

7.      

Autobuze,autocare, microbuze

24

25,10

8.      

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu suma totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv

30

31,38

9.      

Tractoare inmatriculate

18

18,82

II

Vehicule inregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrica

1.1

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cm³

4

4,18

1.2

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cm³

6

6,27

2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

51 lei/an

53,34 lei/an

 

 

In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul este egal cu suma corespunzatoare  din tabelul urmator:

 

 

Mijloc de transport pe apa

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L. 19/2018 (in lei/an)

Impozitul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4,6%

       (in lei/an)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

21,96

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

57

59,62

3. Bărci cu motor

213

222,79

4. Nave de sport şi agrement

507

530,32

5. Scutere de apă

213

222,79

6. Remorchere şi împingătoare:

a) până la 500 CP inclusiv

566

592,03

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

921

963,36

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1416

1.481,13

d) peste 4.000 CP

2266

2.370,23

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

184

192,46

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv

184

192,46

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv

284

297,06

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

496

518,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE

 

 

 În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

 

 

 

 Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L. 19/2018

(în lei / an)

Impozitul pentru anul 2020 idexat cu rata de inflatie 4,6% (în lei / an)

Ax(e) motor(oare)

cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare)

cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

 

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe  

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

144

0

150,62

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

144

400

150,62

418,40

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

400

562

418,62

587,85

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

562

1273

587,85

1331,55

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

562

1273

587,85

1331,55

II

3 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

144

251

150,62

262,54

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

251

516

262,54

539,73

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

516

670

539,73

700,82

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

670

1032

700,82

1081,56

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1032

1604

1081,56

1677,78

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1032

1604

1081,56

1677,78

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

1032

1604

1081,56

1677,78

III

4 axe 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

670

679

700,82

710,23

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

679

1060

710,23

1108,76

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1060

1683

1108,76

1760,41

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1683

2496

1760,41

2610,81

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1683

2496

1760,41

1610,81

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1683

2496

1760,41

1610,81

 

 

În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor

     

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L. 19/2018

(în lei / an)

Impozitul pentru anul 2020 idexat cu rata de inflatie 4,6%

 (în lei / an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

65

0

67,99

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

65

149

67,99

155,85

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

149

348

155,85

364

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

348

451

364

471,74

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

451

813

471,74

850,39

 

8

Masa de celpuţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

813

1426

850,39

        1491,59

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

813

1426

850,39

        1491,59

II

2 + 2 axe

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

140

325

146,44

339,95

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

325

535

339,25

559,61

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

535

785

559,61

821,11

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

785

948

821,11

991,60

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

948

1557

991,60

          1628,62

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1557

2161

         1628,62

          2260,40

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2161

3281

         2260,40

         3431,92

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2161

3281

         2260,40

         3431,92

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

2161

3281

        2260,40

          3431,92

III

2 + 3 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1720

2394

         1799,12

          2504,12

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2394

3253

         2504,12

          3402,63

 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2394

3253

         2504,12

          3402,63

IV

3 + 2 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1520

2110

         1589,92

         2207,06

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2110

2918

         2207,06

          3052,22

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2918

4317

         3052,22

          4515,58

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

2918

4317

          3052,22

          4515,58

V

3 + 3 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

864

1045

903,74

         1093,07

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1045

1562

          1093,07

          1633,85

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1562

2486

          1633,85

          2600,35

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1562

2486

          1633,85

          2600,35

 

 

 

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o

combinatie  de autovehicule prevazute in tabelul de mai sus, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

 

 

   Masa totala maxima autorizata

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L. 19/2018

(în lei / an)

Impozitul pentru anul 2020 idexat cu rata de inflatie      4,6%

  (în lei / an)

a)pana la 1 tona inclusiv

9

9,46

b)peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone

34

35,56

c)peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

53

55,43

d)peste 5 tone

65

67,99

 

 

In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul este egal cu suma corespunzatoare  din tabelul urmator:

 

                                         

Mijloc de transport pe apa

Impozitul pentru anul 2019 conform H.C.L. 19/2018

     (în lei / an)

Impozitul pentru anul 2020 idexat cu rata de inflatie      4,6%

  (în lei / an)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

21,96

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

57

59,62

3. Bărci cu motor

213

222,79

4. Nave de sport şi agrement

507

530,32

5. Scutere de apă

213

222,78

6. Remorchere şi împingătoare:

a) până la 500 CP inclusiv

566

588,64

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

921

963,36

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1416

1481,13

d) peste 4.000 CP

2266

2370,23

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

184

192,46

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv

184

192,46

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv

284

297,06

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

496

518,81

 

 

 

 

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual in doua rate egale:

    I .Pana la 31 martie inclusiv.

 1. Pana la 30 septembrie inclusiv.

 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri , impozitului pe teren , impozitul pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an, de catre contribuabili, pana la data de 31 martie, se acorda o bonificatie de 10%.

Impozitul anual pe cladiri , teren , mijloc de transport datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv pentru fiecare in parte se plateste integral pana la primul termen de plata.

 

                                                

CAPITOLUL IV

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

Art. 473 din Legea 227/2015

 

Orice persoana care  trebuie sa obtina un certificat, aviz sau autorizatie trebuie sa plateasca taxa inainte de eliberarea certificatului , avizului sau autorizatiei.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurala este egala cu 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban si este in functie de suprafata pentru care se solicita, conform tabelului urmator.

Nr.

Crt.

Denumirea Taxei

Valoarea stabilita pentru anul 2019 conform H.C.L. 19/2018

Nivelul pentru anul 2020 idexat cu rata de inflatie      4,6%

1

Certificat de urbanism -suprafata terenului pentru care se solicita certificatul de urbanism

 

 

a)pana la 150 mp inclusiv

5

5,23

 

b)intre 151 mp- 250 mp inclusiv

6

6,27

 

c)intre 251mp- 500 mp inclusiv

7

7,32

 

d)intre 501 mp-750mp inclusiv

9

9,41

 

e)intre 751 mp-1000mp inclusiv

12

12,55

 

f)peste 1000 mp

14 + 0,01 lei/mp, pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

14,64 + 0,01 lei/mp, pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

2

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari

8 lei pentru fiecare mp afectat

8,36 lei pentru fiecare mp afectat

3

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construc

8 lei /mp de suprafata amplasata

8,36 lei /mp de suprafata amplasata

4

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa , canalizare , gaze termice , energie electrica , telefonice si televiziune prin cablu.

13 lei pentru fiecare racord

13,59 lei pentru fiecare racord

5

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului , de catre primarie sau structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean

15

15,69

6

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

5

5,23

7

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de  functionare

20

20,92

8

Taxa pentru eliberarea/avizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de suprafata aferenta activitatilor

Pentru o suprafata de pana la 500 mp, inclusiv

507

530,32

Pentru o suprafata mai mare de 500 mp, inclusiv

1013

1059,59

9

Taxa  pentru eliberarea atestatelor de producator pentru agricultori

 

 

 

Intre 0,5 ha si 5 ha

Intre 5 ha si 15 ha

Peste 15 ha

10

10,46

20

20,92

71

74,26

 

Taxa pentru eliberarea atestatelor de producatori pentru crescatorii de animale

 

 

 

Pana in 50 de capete

Peste 50 de capete

10

10,46

51

53,34

 

Taxa pentru eliberarea atestatelor de producatori stupi

51

53,34

10

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

10

10,46

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art.477 din Legea 227/2015

 

 

 

 

Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, datorează plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, astfel:

 

 1. in cazul unui afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o activitate economica este de 32 lei
 2. in cazul oricarui alt panou , afisaj sau structura de afisaj pentru redare si publicitate este de 23 lei.

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

 

                                                      

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Valoarea stabilita pentru anul 2019 conform conform H.C.L. 19/2018 (lei/mp/an)

Nivelul pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei 4,6%          (lei/mp/an)

1.      In cazul unui afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o activitate economica (art. 478 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 227/2015)

       32

      33,47

2.      In cazul oricarui alt panou , afisaj sau structura de afisaj pentru redare si publicitate (art. 478 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 227/2015)

       23

     24,05

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

                                                     IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare:

 1. in cazul unui spectacol de teatru sau alta manifestare muzicala prezentarea unui film la cinematograf , un spectacol de circ , cota de impozit este 2%.
 2. In cazul oricarei manifestari artistice altele decat cele enumerate , cota de impartire este egala cu 5%.

 

 

 

CAPITOLUL IX

ALTE TAXE LOCALE

 

 

 

 

 

Alte taxe locale

Valoarea stabilita pentru anul 2019 conform H.C.L. 19/2018  (Lei)

Nivelul pentru anul 2020 idexat cu rata de inflatie      4,6%

          (Lei)

Taxa  zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice (comert stradal).

 

30

31,38

Taxa pentru eliberarea certificatului de  atestare a edificarii/extinderii  constructiei

10

10,46

Taxa eliberare certificate de atestare fiscala

4

4,18

Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, distruse, deteriorate sau schimbate

50

52,30

Taxa speciala aferenta procedurii de desfacere a acasatoriei pec ale administrative

 

507

530,32

Taxa pentru oficierea casatoriei

51

53,34

Taxa pentru eliberarea celui de-al doilea duplicat al actului de nastere, casatorie sau deces

101

105,64

Taxa pentru eliberarea celui de-al treilea duplicat al actului de nastere, casatorie sau deces

101

105,64

Taxa eliberare plan parcelar

20

21,04

Taxa copie documente arhiva - 1 lei/pagina

 

 

Taxa habitat (gunoi menajer)

lei/luna/cladire locuita.

 

4

4,18

Taxa Xerox –lei/pagina

 

0,5

 

Taxa fax- in tara- lei/pagina

1

1,04

Taxa fax- international- lei/pagina

3

3,13

Taxa inchiriere buldoexcavator- persoane fizice din comuna- lei/ora

                                                       

81

84,72

Taxa inchiriere buldoexcavator- persoane fizice din afara comunei- lei/ora

 

101

105,64

Taxa inchiriere buldoexcavator- persoane juridice din comuna – lei/ora

 

122

127,61

Taxa inchiriere buldoexcavator- persoane juridice din afara comunei- lei/ora.

 

142

148,53

Taxa inregistrare vehicule care nu se supun inmatricularii - lei

 

30

31,38

Taxa placuta nr. inregistrare moped - lei,

 

32

33,47

Taxa placuta nr. inregistrare tractor - lei;

 

43

44,97

Taxa placuta nr. inregistrare vehicul tractiune animala – lei;

 

20

20,92

Taxa placuta nr.inregistrare  remorca pentru utilaj agricol sau forestier – lei.

 

43

44,97

Taxa placuta nr. inregistrare vehicul tractiune animala – lei;

 

20

20,92

Taxa placuta nr.inregistrare  remorca pentru utilaj agricol sau forestier – lei.

 

43

44,97

Taxa certificat inregistrare vehicule care nu se supun inmatricularii - lei.

 

5

5,23

Taxa de eliberare copii certificate - lei.

 

3

3,13

Taxa piata- persoane fizice - lei                

2

2,093,13

Taxa piata-vehicul cu tractiune animala -  lei

3

3,13

Taxa piata-autoturism – lei

4

4,18

Taxa piata-autoutilitara  - lei.

6

6,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X

SANCTIUNI

Art. 493 din Legea 227/2015

 

            Indexarea amenzilor applicate persoanelor fizice si persoanelor juridice, in conformitate cu prevederile legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

 1. a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2);
 2. b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2).

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 74,26 lei la 296,01 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 296,01 lei la 737,43 lei.

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 344,13 lei la 1672,55 lei.

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.

- contravenţia prevăzută la alin.(2), lit. a) se sancţionează cu amendă de la 297,06 lei la 1183,02 lei, iar cele de la alin.(2), lit.b) cu amendă de la 1183,02 lei la 2949,72 lei

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă: de la 1377,58 lei la 6688,12 lei.