• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Horia: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 62/10-11-2023 privind privind aprobarea utilizării excedentului din anul 2022 in anul 2023 19-11-2023    - -
HCL 61/10-11-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Tulcea., începând cu 1 ianuarie 2024 19-11-2023    -
HCL 60/10-11-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Tulcea, începând cu luna noiembrie 2023 19-11-2023    -
HCL 59/10-11-2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Horia, județul Tulcea 19-11-2023    - -
HCL 58/31-10-2023 privind mandatarea primarulu , ca reprezentant al AGA al Asociației pentru a vota in cadrul Adunării Generale a Asociației Intercomunitare Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea. 09-11-2023    - -
HCL 57/31-10-2023 privind alegerea președintelui pentru conducerea lucrărilor Consiliului Local Horia in lunile noiembrie, decembrie 2023, ianuarie 2024 09-11-2023    - -
HCL 56/31-10-2023 privind indexarea și aprobarea impozitului pe mijloacele de transport marfă pentru anul 2024 09-11-2023    - -
HCL 55/22-09-2023 privind privind susținerea financiară a Asociației Club sportiv „Viitorul” Horia 01-10-2023    - -
HCL 54/22-09-2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții si de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Tulcea 01-10-2023    -
HCL 53/22-09-2023 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al comunei Horia în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Horia, respectiv din Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii în anul şcolar 2023 – 2024 01-10-2023    - -
HCL 52/22-09-2023 privind aprobarea Planului de acțiune pe timpul iernii 2023-2024 01-10-2023    - -
HCL 51/31-08-2023 privind neasumarea UAT Horia a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor aferente privind implementarea Programului in școli al României in perioada 2023-2029 09-09-2023    - -
HCL 50/31-08-2023 privind aprobarea trecerii bunului imobil din domeniul public al statului aflat in administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie, sub nr. MF 27139 „Clădire laborator Horia UARZ” in domeniul public al UAT Horia, judetul Tulcea. 09-09-2023    - -
HCL 49/31-08-2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și accese la proprietăți in sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny” 09-09-2023    - -
HCL 48/31-08-2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și accese la proprietăți in sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny” 09-09-2023    - -
HCL 47/31-08-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august, septembrie, octombrie 2023 09-09-2023    - -
HCL 46/31-07-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Horia 09-08-2023    - -
HCL 45/20-06-2023 privind incheierea contractului de comodat intre COMUNA HORIA și S.C AQUASERV S.A pentru stabilire punct de lucru 29-06-2023    - -
HCL 44/20-06-2023 privind acordarea unui mandat special domnului Taifas Marian, primarul comunei Horia, județul Tulcea in vederea exercitării dreptului de vot privind actualizarea tarifelor pentru colectarea, sortarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale. 29-06-2023    - -
HCL 43/20-06-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2023 29-06-2023    - -
HCL 42/29-05-2023 privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație 07-06-2023    - -
HCL 41/29-05-2023 privind aprobarea devizului general actualizat după licitație al obiectivului de investiții Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și accese la proprietăți in sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea 07-06-2023    - -
HCL 40/29-05-2023 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Horia nr. 8/24.02.2023 privind aprobarea vânzării terenului intravilan in urma licitației din 05.08.2011 07-06-2023    - -
HCL 39/29-05-2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Horia, județul Tulcea 07-06-2023    - -
HCL 38/28-04-2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2023 07-05-2023    - -
HCL 37/28-04-2023 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul comunei Horia, județul Tulcea 07-05-2023    - -
HCL 36/28-04-2023 privind menținerea participării Comunei Horia in Grupul de Acțiune Locală Munții Măcinului –Dunărea Veche 07-05-2023    - -
HCL 35/28-04-2023 privind acordarea drepturilor cu caracter reparatoriu personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia pentru perioada 1 noiembrie 2022 -30 aprilie 2023 și imputernicirea primarului să actualizeze salariile in funcție de salariul minim brut pe țară garantat in plată 07-05-2023    - -
HCL 34/28-04-2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă in satul Horia, comuna Horia, județul Tulcea, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny , precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și a documentației tehnico-economice a lucrărilor de investiții 07-05-2023    - -
HCL 33/28-04-2023 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Horia, județul Tulcea 07-05-2023    - -
HCL 32/28-04-2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Tulcea 07-05-2023    -
HCL 31/06-04-2023 privind aprobarea diminuarii suprafetei de pășune concesionata de Asociația Crescătorilor de Animale și Exploatarea Terenurilor Ortachioi comuna Horia cu 22,36 ha. 15-04-2023    - -
HCL 30/06-04-2023 privind aprobarea incetării contractului privind constituirea dreptului de superficie nr. 1694/08.08.2013 incheiat intre UAT comuna Horia și S.C. NOVAISTROS SRL 15-04-2023    - -
HCL 29/06-04-2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Horia, județul Tulcea pentru anul 2023 15-04-2023    - -
HCL 28/27-03-2023 privind actualizarea indicatorilor-tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă in satul Horia, comuna Horia, județul Tulcea aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 05-04-2023    - -
HCL 27/27-03-2023 privind aprobarea preluării imobilelor din domeniul public al statului in domeniul public al comunei Horia 05-04-2023    - -
HCL 26/27-03-2023 privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de apă al comunei Horia și a documentației aferente 05-04-2023    - -
HCL 25/27-03-2023 privind privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in sat Horia, comuna Horia, jud. Tulcea și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea” 05-04-2023    - -
HCL 24/27-03-2023 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al comunei Hirua, judetul Tulcea 05-04-2023    - -
HCL 23/27-03-2023 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2022 05-04-2023    - -
HCL 22/27-03-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Horia pe anul 2023 05-04-2023    - -
HCL 21/15-03-2023 privind aprobarea devizului general-actualizat pentru investiția „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, SAT HORIA, COMUNA HORIA, JUDEȚUL TULCEA” 24-03-2023    - -
HCL 20/15-03-2023 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Horia, județul Tulcea 24-03-2023    -
HCL 19/15-03-2023 privind aprobarea functionării unității de invățământ “Școala Gimnazială Horia” din unitatea administrativ-teritorială Horia, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 24-03-2023    - -
HCL 18/06-03-2023 privind aprobarea devizului actualizat pentru obiectivul Construire POD MOARĂ in localitatea Horia, judetul Tulcea 15-03-2023    - -
HCL 17/24-02-2023 privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a unității de invățământ preuniversitare din comuna Horia 05-03-2023    - -
HCL 16/24-02-2023 privind alinierea prețului la apa potabilă la tarifele unice practicate de S.C. AQUASERV S.R.L. 05-03-2023    - -
HCL 15/24-02-2023 privind predarea către M.D.L.P.A. prin C.N.I. a amplasamentului și asigurarea condițiilor pentru executarea obiectivului Reabilitare si extindere dispensar uman 05-03-2023    - -
HCL 14/24-02-2023 privind scoaterea din uz și transportul microbuzului scolar la REMAT 05-03-2023    - -
HCL 13/24-02-2023 privind aprobare dezmembrare imobile 05-03-2023    - -
HCL 12/24-02-2023 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat incheiat intre comuna Horia și C.M.I. Stomatologic 05-03-2023    - -
HCL 11/24-02-2023 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor/persoanelor aflate in stare de necesitate și acordarea unui ajutor de inmormântare 05-03-2023    - -
HCL 10/24-02-2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre comuna Horia și M.M.S.S. pentru dotarea serviciului public de asistenta sociala 05-03-2023    - -
HCL 9/24-02-2023 privind aprobarea finantării Asociației Club Sportiv Viitorul Horia 05-03-2023    - -
HCL 8/24-02-2023 privind aprobarea vânzării terenului extravilan in urma licitației publice 05-03-2023    - -
HCL 7/02-02-2023 privind utilizării excedentului bugetar din anul 2022 in anul 2023 11-02-2023    - -
HCL 6/02-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al comunei Horia 11-02-2023    - -
HCL 5/19-01-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta 28-01-2023    - -
HCL 4/19-01-2023 privind aprobarea regulamentului privind organizarea pășunatului 28-01-2023    - -
HCL 3/19-01-2023 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune 28-01-2023    - -
HCL 2/19-01-2023 privind alocarea planului privind lucrările de interes local 28-01-2023    - -
HCL 1/19-01-2023 privind aprobarea nivelului maxim de cotizație lunare pentru ACOR 28-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină